Showing all 9 results

THIẾT BỊ SẢN XUẤT SÁCH VỞ

Máy Đục Lỗ Đa Năng CK600A

PREPRESS/ TRƯỚC IN

Máy Đục Lỗ GDK-II

CÁC THIẾT BỊ KHÁC

Máy Đục Lộ HBK-1210

THIẾT BỊ SẢN XUẤT SÁCH VỞ

Máy Đục Lỗ Tự Động CWH-4500

CÁC THIẾT BỊ KHÁC

Máy Gấp Trang HB-382SB

CÁC THIẾT BỊ KHÁC

Máy Gấp Trang HB-382TDB/384TDB

CÁC THIẾT BỊ KHÁC

Máy Gấp Trang HB-466TK